مَــــــ ن ، Me (LOMOgraphy)

Posted by Siamak Hajimahmoudi (isfahan, Iran) on 17 June 2012 in People & Portrait and Portfolio.

من می‌خواهد با تو بیاید

اما

مثل مادری سمج

من دستش را می‌کشم

من او را می‌برم . . .

باید خودم را ببرم خانه

باید ببرم صورتش را بشویم

ببرم دراز بکشد

دلداریش بدهم ، که فکر نکند

بگویم که می‌گذرد ، که غصه نخورد

باید خودم را ببرم بخوابد

"من" خسته است !

شــوق دیــدار

چيــزي نيســت

کــه مــرا

ســر شــوق بيــاورد ،

جــز تــو !

کــه تــو هــم نيستــي . . .

منــم انــاري در هنگــامــه‌ي پــوسيــدن !

تــا دورم نينــداختــه‌انــد ،

صــورتــم را بــه دو دســت بگيــر

و لــب‌هــايــم را بمــک . . .

omid from mashhad, Iran

ثبت جالب
و
متن فوق العاده

17 Jun 2012 12:12pm

El pare from Prepirineu, Andorra

Nice to meet... your silhouette.

17 Jun 2012 4:53pm

Lougris from Toulouse, France

le cadrage est bon sur cet original auto portrait.

18 Jun 2012 10:09am

siamak
hajimahmoudi
lomography
سیامک
self
portrait

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+